• એ રમતની મજા કંઈ ઑર

  જેમાં હાર સાબિત છે

 • સમજાવી નહિ શકું

  કહી દો, સમયની માંગ છે

 • કબૂલ કર્યો ડૂબવાનો અંજામ, સહારો મળી ગયો

  નાખુદા ગણો કે કશ્તી, જોઈ કિનારો વળી ગયો

 • Possibilities for story of a traveller

  Let’s do a thought experiment or scenario generation for how a story could go for a young traveler. Preface: A young traveler is in city A and has decided that he wants to march towards city B. The options he has are Go alone and figure out the way Find someone who’s also going in […]

 • September 18, 2022

  Just another random, incoherent blob of thoughts

 • A start-up?

  Finding love is like a startup: You don’t know if it is the one but you need to put your heart and soul into it. If you’re having backups, it’s going to shatter one day or another. You have enough contention and knowledge where it can go wrong, you still do it anyway. You will […]

 • Saving soil to save our souls

  I came across this movement (Conscious Planet) last week. The aim is to make the human race conscious about saving the soil. It claims 52% of agricultural soil is already degraded. And it’s only a few hundred crop cycles before we will see a huge shortage of food in the whole world. I don’t want […]

 • વસૂલ

  “લાઈટ ચાલુ રાખીને ક્યાં જતો રહ્યો? નથી દોડાતું હવે. સાઈઠ થશે હવે થોડા વરસ માં” “હા હવે, તો કોણ કહે છે દોડવાનું… કરી દઉં છું… બસ બે મિનિટ માટે ચાર્જર લેવા ગયો હતો. પણ દરેક સેકન્ડ વસૂલ કરવાની હોય ને આપણે. અને એટલું બધું બિલ ના આવે કઈ લાઈટનું.” “હા … હવે ઘરમાં બધા કમાનારા […]

 • Money : a bunch of ironies

  For some reason, past few months (or years), I’ve been thinking and hearing a lot about and around money. Cryptocurrencies, stock market, taxation, inflation, deflation and what not! Definitely working from home (or rather not going out in the world) has been a huge factor, but a lot of credit goes to recent stocks/crypto trends. […]

 • My two cents on Varnas

  Disclaimer: The thoughts described are just my understanding and neither facts nor proven theories, so just read it with a pinch of salt. Another day when I read how Hinduism is all about caste and inequality. So, I just thought I’ll share my understanding of Varnas, which is considered a caste system in the Hindu […]